• Өвөрмөц
  • Амьдар
  • Хүчирхэг
  • Хүрээлэлд
  • Нэгд
Түр хүлээгээрэй:)
Life tools
Хүчирхэг хүний чадамжийг тодорхой
чадвар, хандлага, дадал зуршлууд бүрдүүлдэг.
Эдгээр нь төлөвшихөд НЭН ХЭРЭГЦЭЭТЭЙ суурь
мэдлэг болон ойлголтуудыг бид Life Tools
хэмээн нэрлэдэг.
Life experience
Харин сурсан мэдлэг чадваруудаа
БОДИТ амьдралын асуудлуудыг шийдэх,
хэрэгцээг хангахад ашиглаж үзэн,
амьдралын бодит туршлагуудыг
хуримтлуулахыг Life Experience
буюу амьдралын туршлагууд гэнэ.
Life skills
Эдгээр сурсан суурь мэдлэг болон
ойлголтуудыг ТӨРӨЛ БҮРИЙН НӨХЦӨЛҮҮДЭД
ашиглаж, асуудлуудыг үр дүнтэйгээр
шийдвэрлэхийг Life Skills буюу
амьдралын ур чадварууд гэнэ.
Life styles
Амьдралын бодит туршлагуудыг УДАА ДАРАА
хуримтлуулснаар хүнд зуршил бий болж,
Lifestyles буюу амьдралын хэв маяг бүрэлдэнэ.
Амьдралын хэв маяг сууснаар хүн өдөр тутмын
амьдралд түүртэхгүй, сэтгэлийн амар амгаланг
мэдэрч өөрийнхөөрөө, аз жаргалтай амьдрах
бололцоотой болох юм.